Trang trại Sóc Sơn 2
  • Tổng diện tích: 2,000m2 rau ăn lá
  • Địa chỉ: Sóc Sơn, Hà Nội.
  • Năng lực cung ứng: 100kg rau/ngày
  • Sản phẩm: Rau ăn lá