• Tổng diện tích: 9,000m2
  • Ao cá, vịt: 1,000m2
  • Nhà lưới trồng rau: 4,000m2
  • Trại giun quế: 400m2
  • Trại lợn: 500m2
  • Nhà sơ chế: 300m2
  • Trại gà: 700m2
 • Địa chỉ: Bãi Mít, Xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội.
 • Năng lực cung ứng: 100 hộ dân
 • Sản phẩm: Rau, lợn, gà, cá, vịt, giun